Vår kristne tro

.

Spiritual Formation About Us_Inner Page

Vi anerkjenner at sannheten alltid oppfattes i henhold til vår egen menneskenatur og enkeltmenneskers erfaring. Derfor er det ingen offisiell trosbekjennelse i kirken som medlemmer må bekjenne. Alle mennesker oppmuntres til å be og studere skriftene, å delta i kirkens liv og Guds misjon og å se på egne erfaringer når de vokser i forståelse og i svar på Jesu Kristi evangelium. Kirkens alminnelig aksepterte læresetninger er som følger:

Gud
Gud er Den Evige Skaper, kilden til kjærlighet, liv og sannhet. Gud elsker og har omsorg for alle mennesker. Alt eksisterer og har sitt opphav i Gud. Gud alene er verdig å bli tilbedt.

Kristus
Jesus Kristus er ”Gud med oss”, Guds Sønn og det levende uttrykk av Gud i et menneskelig legeme. Jesus Kristus levde, ble korsfestet, døde og oppsto igjen. Guds natur, kjærlighet og hensikter blir klarest demonstrert i Jesus Kristus, vår Frelser.

Ånd
Den Hellige Ånd er Guds vedvarende nærvær i verden. Ånden arbeider i vårt sinn og hjerter, gjennom intelligens, trøst, ledelse, kjærlighet og hjelper til med å støtte og inspirere oss. Gud, Kristus og Den Hellige Ånd er ett.

Frelse
Gud elsker oss. Gjennom Kristi tjeneste og Den Hellige Ånds nærvær, er vi i stand til å vende oss til Gud og motta frelse og evig liv. De som tar imot evangeliet er kalt til å motta Kristus gjennom dåp og engasjert disippelskap. Når individer øver seg i tro på Kristus og følger hans eksempler og lære, blir de nye mennesker.

Kirken
Kirken er en del av Kristi legeme og bringer Kristi tjeneste i verden i dag. Den er et samfunn av mennesker som prøver å bringe Guds kjærlighet til alle gjennom felleskap, medfølende tjeneste, gudstjeneste, sakramenter og vitnesbyrd.

Åpenbaring
Akkurat som før i tiden fortsetter Gud å åpenbare sin vilje og kjærlighet gjennom skriften, sakramentene, troens samfunn, bønn, naturen og i menneskehetens historie.

Skriften
Skriften gir guddommelig ledelse og inspirasjon i livet når den blir tydet på en ansvarlig måte. Bibelen er den sentrale skriften for kirken. Mormons bok og Lære og Pakter kommer i tillegg og vitner om Guds kjærlighet og Kristi tjeneste.

mer om åpenbaring og hellige skrifter

Sakramentene
Sakramentene uttrykker Kristi vedvarende liv og tjeneste i kirken. De gir meningsfylte opplevelser av gudstjenester og symboler for å opprette eller fornye vår pakt med Gud i forhold til hans nåde. Kirkens sakramenter innbefatter dåp, konfirmasjon for medlemskap, Herrens måltid (nattverd), ekteskap, velsignelse av barn, salvelse av syke, ordinasjon til prestedømmet, og evangelistisk velsignelse.

Valgfrihet
Alle mennesker har fått frihet til å velge som kan forårsake gode og dårlige konsekvenser i deres liv, andres liv og vårt miljø. Engasjement for Kristus, følsomhet overfor Den Hellige Ånd og deltagelse i troens fellesskap hjelper oss til å ta ansvarlige valg som kan styrke våre og andres liv og respektere skaperverket.

Forvalterskap
Alt er skapt av Gud og skulle brukes for Guds hensikter. Forvalterskap er den kloke bruken av evner og ressurser som kan berike personers, familiens, menighetens og samfunnets liv. Også naturressurser må tas godt vare på til gode for skaperverket.

Guds rike
Guds rike er alltid til stede når folk erkjenner Guds tilstedeværelse i sine liv, i deres forhold til andre og i skaperverket. Når Guds rike kommer i sin helhet, vil det onde bli overvunnet fullstendig. Guds lov vil herske og rettferdighet og fred vil seire til slutt.

Sion
”Sions sak” viser vår innsats for Guds rike i vårt arbeid med å opprette samfunn for Kristus i familier, menigheter, nabolag, byer og egentlig i hele verden.

Fred
Fordi vi arbeider for Kristus og tror at alle mennesker er verdifulle, er det viktig å bygge fredelige samfunn. Vi gir våre liv til arbeid for fred og rettferdighet for alle mennesker.

Du er invitert
Mange har funnet håp for sine liv og møtt den levende Kristus gjennom kirkens sakramenter, undervisning og misjon. Kom, vær sammen med oss når vi arbeider med å skape Kristi samfunn i hele verden.

Du er velkommen til å bli kjent med kirkens misjon, lære og tro ved å besøke en av våre lokale menigheter. Ta gjerne kontakt med oss for nærmere opplysninger.