Gud åpenbarer seg

enduring_principles_IP

.

Åpenbaring

Gud tar aktivt del i historien og åpenbarer seg for skaperverket sitt. Dette har alltid vært et sentralt troselement for kirken vår. Selv om vi ikke kan forstå Gud fullstendig eller forklare hans vesen, har vi likevel opplevd Gud på mange ulike måter. Og dette viser at Gud ønsker å gjøre seg kjent. Det at Gud gir seg tilkjenne for mennesker, kaller vi åpenbaring. Gud åpenbarer seg ikke bare i det vi kan kalle ”undere”, men på aktiv måte blant enkeltmennesker, grupper og nasjoner slik han gjorde i tidligere tider.

Vår erfaring bekrefter at Gud lever og er virksom i verden i dag. Gud åpenbares gjennom hele skaperverket. Når vi betrakter Guds skaperverk, får vi et innblikk i Guds vesen og hensikter i verden.

Hellige skrifter

Vi bruker ordet ”inspirasjon” som ett uttrykk for hvordan et menneske i dag kan oppleve å få en åpenbaring. De hellige skrifter er inspirerte tekster. De er forfattet av mennesker som har erkjent at Den Hellige Ånd var virksom i dem når de strevde etter å finne de ordene som best kunne uttrykke det de følte og visste. De er et resultat av Den Hellige Ånds virke i mennesker.

De hellige skrifter er nedskrevne fortolkninger av Guds åpenbaringshandlinger og menneskers reaksjoner på disse handlingene. Forfatterne av de enkelte hellige skrifter var ikke nøytrale, objektive vitner til hendelser som omfattet andre personer. Tvert imot – de prøver å uttrykke hva som har skjedd med dem selv. Dessuten forteller de om de betydeligste opplevelsene de har hatt i livet, opplevelser hvor de har vært vitne til Guds virksomhet. Makten i selve opplevelsen sitter fremdeles i forfatteren.

De hellige skriftene er tidsbundne i den forstand at de handler om hva Gud gjør blant folk på bestemte steder og i bestemte situasjoner. De er også tidløse i den forstand at de hat evnen til å tale til folk som lever i andre tider og på fremmede steder, og som har en helt annen livssituasjon enn de som forfattet skriftene.

Vi er alle fortolkere av skriftene. Den ”rene” skrift kan ikke finnes. Når du og jeg leser skriftene eller hører andre lese dem, ”siler” vi skriftene gjennom ”filteret” som våre livserfaringer utgjør.

Bibelen

Bibelen tilhører en gruppe skrifter som omtales som ”de tre standardbøkene” i Kristi Samfunn. Troen på Bibelen som hellig skrift – en bok som inneholder Guds åpenbaring – knytter Kristi Samfunnet til de fleste kristne tradisjoner.

Bibelen inneholder en fortelling som dekker mange århundrer og er skapt av mange kulturer. Den er en samling av en rekke bøker skrevet til ulike tider av forskjellige mennesker. Den er på en måte et helt bibliotek i og ved seg selv. Men der er en sammenheng mellom de enkelte bøkene. Hver av dem bærer vitnesbyrd om opplevelser hvor mennesker har lært om Gud. Bøkene er forsøk på å beskrive Guds åpenbaring i ord.

Mormons Bok

Tilsvarende Bibelen er Mormons Bok en samling av bøker – i alt femten – som vitner også om Jesus Kristus. Hovedpunktet i boken er beretningen om hvordan Jesus Kristus besøkte folk i mellomamerika og forkynte blant dem. Etter Jesu besøk levde folket en tid i enhet, fred og velstand. Beretningen slutter med en beskrivelse av hvordan deres kultur gikk til grunne etter ett større frafall da de vendte tilbake til et liv uten Gud og ett samfunn av voldsdyrkelse. Allikevel ender boken med en profeti om håp for vårt eget samfunn i våre dager.

Mormons Bok ble først utgitt i 1830, like før grunnleggelsen av ”Jesu Kristi Kirke” (det opprinnelige navnet på Kristi Samfunn). Den ble oppfattet som et tegn på Guds virke og hans kjærlighet til menneskene. Med frimodighet holdt de den fram for verden  – ved siden av Bibelen, som enda et vitne om at Jesus er Kristus.

Lære og Pakter

”Lære og Pakter” er en samling av tekster akseptert av kirken som inspirerte utsagn. Kirken mener at de representerer Guds hensikt og vilje. Tekstene går tilbake til 1828 og dekker perioden fra da til nå. Kirkens profet-president har som en av sine særlige oppgaver å legge fram i skriftlig form det han mener er Guds vilje for kirken. Tekstene legges fram til overveielse i kirkens ulike råd og kvorumer og på verdenskonferansen. Det holdes avstemning, og aksepterte tekster trykkes som tillegg til Lære og Pakter.

Det er publisert en hel rekke utgaver av Lære og Pakter på grunn av at stadig nye kapitler måtte legges til. Ettersom Gud alltid er engasjert i verden, forventer de hellige at nye avsnitt alltid vil komme i fremtiden.

Lære og Pakter inneholder flere avsnitt som behandler kirkens administrasjon og organisasjon, og oppnevner personer til ledende stillinger i kirken. Andre avsnitt inneholder råd til kirken som helhet når den arbeider med saker og spørsmål i vårt samkvem med verden.

Bibelen, Mormons Bok og Lære og Pakter er til gjensidig støtte for hverandre. De tre bøkene utfyller hverandre. Hver av dem har sin egen verdi. Alle bekjenner at evangeliets midtpunkt er Jesu Kristus. De har ett felles vitnesbyrd om Guds virke blant folk i alle tider og er til hjelp for oss i forsøket på å følge Kristus, individuelt og som kirke.