basicbeliefs_IP

Grunnlaget: Gud, Kristus, Hellige Ånd

Guds åpenbaring i Jesus Kristus og fortsatt tilstedeværelse gjennom Den Hellige Ånd, som kunngjort av Skriften, er grunnlaget for vår tro, identitet, oppdrag, og budskap.

Som svar på vår arv og videre erfaring med Gud, Kristus og Den Hellige Ånd, forsøker vi å ivareta følgende vedvarende prinsipper (verdier, definisjoner, temaer) som essensielle elementer i kirkens identitet og misjon.

Vedvarende prinsipper definerer essensen, kjernen eller sjelen i kirkens identitet, misjon og budskap. De beskriver personligheten til kirken slik den blir uttrykt gjennom de som deltar i våre menigheter, og tilknyttede organisasjoner over hele verden.

Noen kaller vedvarende prinsipper for «kjerneverdier.»

Våre varige prinsipper

Nåde og raushet
Skaperverkets hellighet
Kontinuerlig åpenbaring
Alle har verdi
Alle er kalt
Ansvarlige livsvalg
Søk etter fred (shalom)
Enhet i mangfold
Velsignelser gjennom fellesskapet

Med hvert prinsipp følger det uttalelser som bidrar til å forklare prinsippets mening. Hvert utsagn er avsluttet med «vi» uttalelser som legger vekt på vårt kall og ønsket respons i forhold til det. «Vi» uttalelsene som følger etter hvert prinsipp er ikke ment å være begrensende eller omfattende. De er gitt som pekepinn.

Nåde og raushet

Guds nåde, som den er blitt åpenbart i Jesus Kristus, er sjenerøs og ubetinget. Etter å ha fått smake på Guds sjenerøse nåde, svarer vi med raushet til andre og mottar med takknemlighet andres sjenerøsitet mot oss.

Vi tilbyr alt vi er og har til Guds hensikter som åpenbart i Jesus Kristus.
Vi deler sjenerøst vårt vitnesbyrd, ressurser, gaver, og sakramenter i henhold til vår sanne evne.

Skaperverkets hellighet

I begynnelsen skapte Gud alt og sa at det var godt. Ånd og materie, det som er sett og det som er usett, henger sammen. Skaperverkets evne til å skape og ødelegge minner oss om vår sårbarhet i dette livet. Gud fortsetter å skape for å oppfylle Guds hensikter.

Vi slutter oss til Gud som forvaltere med omsorg og håp for hele skapelsen.

Kontinuerlig åpenbaring

Skriften er et inspirert og uunnværlig vitnesbyrd om menneskets måte å imøtekomme Guds åpenbaring som er av guddommelig natur. Gud åpenbarer med nåde sin guddommelige vilje i dag som før. Den Hellige Ånd inspirerer og gir vitne til guddommelig sannhet.

I ydmykhet, individuelt og i felleskap, lytter vi i bønn for å forstå mer fullstendig Guds vilje for våre liv, for Kirken og for skaperverket.

Alle har verdi

Gud ser på alle mennesker som uvurderlige og med likeverd. Gud ønsker at alle mennesker skal få en helhetlig opplevelse av kropp, sinn, ånd og relasjoner.

Vi søker å ivareta og å gjenopprette verdien til alle individuelt og i samfunnet, og å utfordre urettferdige systemer som reduserer menneskeverdet. Vi slutter oss med Jesus Kristus i å bringe gode nyheter til de som lider i fattigdom, som er syke, som er holdt fanger, eller som er undertrykte.

Alle er kalt

Gud gir folk nådegaver og mulighet til å gjøre godt og ta del i Guds hensikter. Jesus Kristus inviterer folk til å følge ham ved å bli disipler som deler hans liv og tjeneste. Noen disipler er kalt og ordinert til bestemt prestedømsanvar og tjenester for fellesskapets, menighetens, og verdens skyld.

Vi svarer trofast, ved hjelp av Den Hellige Ånd, på Guds kall til vår beste forståelse.

Ansvarlige livsvalg

Gud gir mennesker mulighet til å gjøre valg om hvem eller hva de vil tjene. Noen mennesker opplever forhold som reduserer deres evne til å foreta valg. Menneskelige valg bidrar til godt eller ondt i våre liv og i verden. Mange aspekter ved skapelsen trenger forløsning som følge av uansvarlige og syndige menneskelige valg.

Vi er kalt til å ta ansvarlige valg i våre liv der hvor vi er som bidrar til Guds hensikter.

Søk etter fred (shalom)

Gud ønsker shalom (rettferdighet, forsoning, trivsel, helhet og fred) for hele skapelsen. Jesus Kristus, legemliggjørelsen av Guds shalom (fred), åpenbarer betydningen av Guds fred i alle aspekter av livet. Visjonen om Sion er å fremme Guds virke på jorden, som forkynt av Jesus Kristus, gjennom den transformerende innflytelse av rettferdige og fredelige samfunn.

Vi deler på modig vis og sjenerøst Jesu Kristi fred med andre. Ledet av Den Hellige Ånd, arbeider vi med Gud og andre til å gjenopprette fred (shalom) for skapelsen. Vi feirer Guds fred uansett hvor den manifesterer seg eller er søkt etter av mennesker av god vilje.

Enhet i mangfold

Kristi Samfunn er en mangfoldig, internasjonal familie av disipler, søkende, og menigheter. Å tjene lokalt eller globalt henger sammen og er viktig for kirkens misjon. Kirken omfavner mangfold og enhet gjennom kraften i Den Hellige Ånd.

Vi søker enighet eller felles samtykke i viktige saker. Hvis vi ikke kan oppnå enighet, forplikter vi å holde løpende dialog og kjærlig opprettholde vår felles tro på Jesus Kristus og kirkens oppdrag i verden. Vi bekjenner at vår mangel på enighet om visse saker er sårende for noen av Guds elskede barn og skaperverket.

Velsignelser gjennom felleskapet

Evangeliet om Jesus Kristus uttrykkes best i felleskap der folk blir påvirket av Guds nåde og hverandre. Ekte felleskap omfatter medfølelse for og solidaritet med de fattige, marginaliserte, og undertrykte. Ekte fellesskap ivaretar alle menneskers verdi samtidig som det gir et sunt alternativ til selvopptatthet, isolasjon og konformitet. Et hellig felleskap gir næring og vekstmuligheter for alle mennesker, særlig de som ikke fullt ut kan ta vare på seg selv.

Vi verdsetter våre forbindelser og deler en sterk følelse av tillit og tilhørighet med hverandre, selv om vi ikke har møtt hverandre før. Vi er kalt til å skape fellesskap i Kristi fred i våre familier og menigheter og på tvers av landsbyer, stammer, nasjoner og med hele skaperverket.